WHAT'S NEW?
Loading...

ईमेल मधील To, CC व BCC चे अर्थ काय?


ईमेल मधील To, CC, BCC चे अर्थ


AbrLong Formस्पष्टीकरण
To-ज्याला मेल करायचा आहे त्याचा मेल आय डी येथे लिहावा.
(येथेही कॉमा देऊन एकापेक्षा जास्त मेल आयडीची यादी देऊन एकच मेल एका वेळी अनेकांना पाठवता येतो.)
CCcarbon copyहाच मेल आणखी ज्या व्यक्तींना पाठवायचा आहे
त्यांच्या मेल आय डी यादि कॉमा देऊन लिहावी.
येथे लिहलेली यादीतील मेल आयडी ज्यांना ज्यांना मेल पाठवू त्यांना ती दिसणार आहे.
BCCblind carbon copyजर मेल पाठवणाऱ्या कोणत्याच व्यक्तीला
ही मेल आय डी ची यादी दिसू नये असे वाटत असेल तर
ती यादि कॉमा देऊन वेगळी करत येथे लिहावी.
जसे
TO : ex1@gmail.com
CC : ex2@gmail.com, ex3@gmail.com
BCC : ex4@gmail.com, ex5@gmail.com
येथे 4 व 5 चे मेल आयडी इतर मेल प्राप्तकर्त्यांना दिसणार नाहीत.

1 comment: Leave Your Comments